Home » Where to buy?

Where to buy?

Addresses of shops , Novomoskovsk:

ТРОЯНДА ТК (ФЛП Дейнеко И.С.)

Novomoskovsk, st. Shevchenko, 6,

  tel. 050-451-13-54, 067 720 23 43,

e-mail: troyanda_novy@mail.ru