Home » Where to buy?

Where to buy?

Addresses of shops , Chernovtsy:

Company store "Папа Карло"

city Chernivtsi st.  Kaspruka , 18
тел. : ( 067) 220 25 40

"Викна - плюс"

Chernovtsy, First St. primisky.3 (4rd floor)
tel.: 0673767452
tel.: 0501879121

Leo Keramika

c.Chernovtsy
Hotinskaya,49"z" TC "EuroBud XXI"
tel. (0372) 904-794