Home » Where to buy?

Where to buy?

Addresses of shops , Chernovtsy:

Company store "Папа Карло"

city Chernivtsi st.  Kaspruka , 18
тел. : ( 067) 220 25 40

"Викна - плюс"

Chernovtsy, Fastovskaya 30A

 096 113 07 11
095 218 33 48

Leo Keramika

c.Chernovtsy
Hotinskaya,49"z" TC "EuroBud XXI"
tel. (0372) 904-794

Где купить?
Где купить?