Home » Where to buy?

Where to buy?

Addresses of shops , Zhitomir:

Salon "Двери Полесья"

city Zhitomir, B. Berdichevskaya St., 72,

tеl.: (0412) 466-266, (093) 145 59 90 Bondarchyk Tatjyana,

e-mail: [email protected],

"Антураж"

Zhitomir, st. Pokrovskaya, 18 (ex Shchorsa str.)

Mail: [email protected]

Tel.067-591-87-60

063-401-71-80

"Дім Паркету"


m. Zhitomir, vul. Grushevsky 91

tel: 067 469 73 73