Home » Where to buy?

Where to buy?

Addresses of shops , Zhitomir:

Salon "Двери Полесья"

city Zhitomir, B. Berdichevskaya St., 72

tеl.: (0412) 466-266, (093) 145 59 90 Bondarchyk Tatjyana

e-mail: [email protected]

"Антураж"

Zhitomir, st. Pokrovskaya, 18 (ex Shchorsa str.)

Mail: [email protected]

Tel.067-591-87-60

063-401-71-80

"Дім Паркету"


m. Zhitomir, vul. Grushevsky 91

tel: 067 469 73 73

Где купить?
Salon "Parquet House"

Zhitomir, st. Grushevsky, 62

tel.: (096) 864-73-47, (098) 265-71-71

Salon "Верона"

Zhytomyr city, Ivana Kazubi str, 16а

tel.: (068) 279-20-04, (096) 214-77-55 Elena

e-mail: [email protected]