Home » Where to buy?

Where to buy?

Addresses of shops , Bila Tserkva:

Salon "Делюкс"

city Bila Tserkva, Levаnevskogo St., 26а,

tel.: 068-622-29-00

Магазин «Центро»

Belaya Tserkov

Alexandria Blvd. 115

Tel. 098-040-40-00

Магазин «Сучасний Світ»

Belaya Cerkov, ul. Kievskaya 33

Tel. 067-238-54-28, 098-980-41-62